Home | Legals | Datenschutz | Sitemap | KIT

Personentracking in Kameranetzwerken mittels graphbasierter Bayes'scher Inferenz

Personentracking in Kameranetzwerken mittels graphbasierter Bayes'scher Inferenz
Author:Florian van de Camp
1st Advisor:Prof. Dr. A. Waibel
2nd Advisor:Prof. Dr. R. Dillmann
3rd Advisor:

K. Bernardin, J. Yang

University:

KIT

Date:March 31, 2008
Links:Personentracking in Kameranetzwerken mittels graphbasierter Bayes'scher Inferenz